Pohjoisen Luontokuvaajat ry:n säännöt

1.§ 

Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Luontokuvaajat ry, josta käytetään lyhennettä Polku, ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2.§

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pohjoissuomalaisen luonnonkuvauksen edistämiseksi. Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa järjestämällä luontokuvaukseen liittyviä retkiä, kursseja, projekteja, näyttelytoimintaa, kuvaesityksiä ja muuta aiheeseen liittyvää vapaa-ajan toimintaa. Yhdistys pyrkii yhteistoimintaan sekä paikallisten että valtakunnallisten valokuvaus- ja luontoyhdistysten kanssa.


3.§

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä sekä yhdistysjäseniä. Yhdistysjäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinaisten ja yhdistysjäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenten hyväksymisestä hallituksen esityksestä päättää yhdistyksen yleiskokous. Yhdistyksen jäsen, joka ei maksa jäsenmaksuaan yhdistykselle tai rikkoo vakavasti yhdistyksen toimintaperiaatteita, voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä.

4.§

Yhdistyksen jäsenmaksuista päättää vuosittain yhdistyksen yleiskokous. Muita maksuja yhdistyksen jäseniltä voidaan periä tapauskohtaisesti. Näitä ovat mm. matkakulut ja jäsenten yhteiseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden ja välineiden hankinta- ja käyttökulut.

5.§

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, joka muodostuu puheenjohtajasta ja neljästä jäsenestä. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen nimen kirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla  ja rahastonhoitajalla. 

6.§

Päätökset yhdistyksen yleiskokouksissa ja hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun läsnä on puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, sekä  kaksi hallituksen jäsentä.

7.§ 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, tammikuun alusta joulukuun loppuun.

8.§ 

Yhdistyksen yleiskokoukset kutsutaan koolle henkilökohtaisella kutsulla kaikille yhdistyksen jäsenille. Kokouskutsun on oltava perillä viimeistään seitsemän päivää ennen kokouspäivää.

9.§

Ylin ja yleinen päätäntävalta yhdistyksessä on yleiskokouksella, joita järjestetään vuodessa kaksi. Syyskokouksessa, joka on pidettävä lokakuun loppuun mennessä, käsitellään toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle. Samassa yhteydessä valitaan yhdistyksen hallitus, sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle vuodelle. Kevätkokouksessa, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä, käydään läpi edellisen vuoden toimintakertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta.

10.§

Yhdistyksen purkautuessa mahdolliset yhdistyksen varat lahjoitetaan  luonnonkuvausta hyödyttävään käyttöön.

 

Yhdistys > Säännöt
backtotop